prawo jady poznań

Nauka jazdy w praktyce

Pojazd “nauka jazdy” oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą “L” umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe powinna być oświetlona. Podczas kierowania pojazdem “nauka jazdy” przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica powinna być zasłonięta lub złożona.

Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z warunków:

  • posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem
  • odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem instruktora
  • zdaje egzamin państwowy odpowiednio przystosowanym pojazdem pod nadzorem egzaminatora

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym.

Błędy:

  • brak oświetlenia tablicy “L” umieszczonej na pojeździe w warunkach niedostatecznej widoczności
  • nie zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania obok pojazdu “nauka jazdy” lub jadąc za nim
  • nie złożenie lub nie zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem porusza się osoba inna niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem
  • złożenie lub zasłonięcie tablicy “L” gdy tym pojazdem odbywa szkolenie osoba posiadająca wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lecz nie posiadająca wymaganych umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę
Posted in Newsy and tagged .